Сайт
анестезіологів
Тернопілля

   
  Сайт анестезіологів Тернопілля
  Статут
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Асоціація анестезіологів Тернопільської області» (далі Асоціація ) є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільності та самоврядування. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян” , Податковим кодексом України, чинним законодавством та цим Статутом.
1.2. Повною назвою Асоціації слід вважати : громадська організація «Асоціація анестезіологів Тернопільської області», скорочена назва - ГО «Асоціація анестезіологів Тернопільської області».
1.3. Асоціація об’єднує на добровільних засадах спеціалістів зайнятих практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю в галузі анестезіології, інтенсивної терапії та інших суміжних медичних спеціальностей.
1.4. Асоціація здійснює свою діяльність на основі співпраці з державними органами, громадськими організаціями, профспілками, благодійними та іншими установами та організаціями, в тому числі з міжнародними та іноземними установами та організаціями з питань, що входять до її компетенції.
1.5. Асоціація є колективним членом Асоціації анестезіологів України. Асоціація може бути членом інших вітчизняних та зарубіжних організацій, таких, що мають спільні цілі та завдання.
1.6. Юридична адреса Асоціації – 46008, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького ,18/9.
1.7. Діяльність Асоціації поширюється на територію Тернопільської області.
1.8. Асоціація утворюється і діє з місцевим статусом.
1.9. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Має самостійний фінансовий баланс, розрахункові рахунки в банках України, печатку і штамп з офіційною назвою Громадська організація «Асоціація анестезіологів Тернопільської області».

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Асоціації є:
- сприяння охороні та зміцненню здоров’я громадян, участь у вирішенні проблем в організації надання медичної допомоги населенню області;
- підвищення рівня професійної кваліфікації членів Асоціації до міжнародних норм та вимог сучасної медицини ;
- організація захисту інтересів членів Асоціації в питаннях, пов’язаних з професійною діяльністю;
2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:
а) підвищення професійної кваліфікації анестезіологів Тернопільської області до рівня міжнародних вимог шляхом участі, організації та проведення конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, лекцій, що входять до фахових інтересів членів Асоціації;
б) сприяння розповсюдженню сучасних ефективних та максимально безпечних технологій і медичних препаратів;
в) розповсюдження найновішої наукової та організаційної інформації з питань анестезіології та інтенсивної терапії.
г) участь в підвищенні рівня післядипломної підготовки спеціалістів анестезіологів – членів Асоціації.
д) встановлення прямих зв’язків із спорідненими вітчизняними та закордонними організаціями, науковими і медичними центрами різних рівнів акредитації;
е) організація захисту членів Асоціації (на їх письмове прохання) у державних, громадських та інших органах, підприємствах, установах, організаціях з питань, пов’язаних із професійною діяльністю шляхом:
- створення комісій по розгляду спірних фахових питань;
- звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування різних рівнів, правоохоронних органів, засобів масової інформації, громадських організацій та інших установ та організацій;
- залучення на договірній основі спеціалістів із юридичних питань ( адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів та ін.)
- інші шляхи та форми захисту членів Асоціації, пов’язані із їх професійною діяльністю, що не суперечать чинному законодавству.
є) розробка та внесення на розгляд компетентних органів охорони здоров’я конкретних пропозицій по вирішенню актуальних проблем теорії і практики медицини, підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів та по вирішенню інших питань у даній сфері;
ж) укладання відповідних угод з іншими організаціями, установами різних форм власності, юридичними та фізичними особами з питань, що відносяться до статутної діяльності Асоціації;
з) співпраця з науковими, громадськими та іншими організаціями , виконання інших форм діяльності, що не суперечать чинному законодавству і відповідають меті та завданням Асоціації.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ВИБУТТЯ З ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
3.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які мають медичну, технічну та іншу освіту, працюють в системі охорони здоров’я Тернопільської області в лікувальних, медичних , освітніх закладах, установах всіх форм власності, визнають цей Статут і беруть участь в діяльності Асоціації.
3.4. Члени Асоціації сплачують щорічні членські внески у розмірах, що встановлюються рішенням Загальних Зборів.
3.5. Прийом до Асоціації проводиться за рішенням Правління Асоціації на підставі особистих заяв громадян.
3.7. Членство в Асоціації припиняється рішенням Правління Асоціації:
а) за власним бажанням на підставі письмової заяви;
б) за невиконання вимог Статуту Асоціації;
в) у випадках, коли дії або бездіяльність члена Асоціації завдають шкоди репутації Асоціації, її фінансовому стану та спричиняють інші негативні наслідки для Асоціації.
3.8. Після припинення членства в Асоціації членські внески не повертаються.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
4.1.Члени Асоціації мають право:
а) обирати і бути обраним до складу керівних органів Асоціації;
б) брати участь у діяльності Асоціації та заходах, що проводяться Асоціацією або за участю Асоціації;
в) отримувати інформацію про діяльність Асоціації, хід виконання програм, запланованих заходів, наукових досліджень та ін.;
г) одержувати консультації, інструктивно – методичні вказівки від інших членів Асоціації;
д) користуватись на пільгових умовах та у встановленому порядку майном Асоціації;
е) вийти з членів Асоціації у будь –який час.

4.2 .Члени Асоціації зобов’язані:
а) дотримуватись вимог Статуту Асоціації, виконувати рішення керівних органів Асоціації;
б)сплачувати членські внески;
в) своїми діями не завдавати шкоди репутації Асоціації;
г) брати активну участь у діяльності Асоціації;
д) сприяти залученню до Асоціації нових членів;
е) постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня;
є) дотримуватись норм етики, моралі та деонтології.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
5.1. Найвищим керівним органом Асоціації є Загальні збори (далі Збори), які скликаються не рідше одного разу на чотири роки. Позачергові Збори скликаються за рішенням Правління Асоціації або за письмовою вимогою не менш 1/3 індивідуальних членів Асоціації до голови Правління Асоціації.
5.4. До виключної компетенції Зборів належить:
- визначення головних напрямків діяльності Асоціації та перспектив її розвитку;
- прийняття Статуту Асоціації, внесення змін і доповнень до нього;
- обрання та відкликання голови Правління, першого заступника голови Правління, заступника голови Правління з фінансових питань, членів Правління, секретаря Правління , Голови та членів Ревізійної комісії;
- заслуховування звітів Правління , Голови Правління, Ревізійної комісії;
- визначення розміру та порядку сплати членських внесків для індивідуальних членів;
- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
- прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;
- затвердження звітів Правління і Ревізійної комісії.
5.5. Керівним органом, що діє в період між Загальними Зборами є Правління Асоціації на чолі з Головою Правління. Голова Правління є Головою Асоціації. Правління збирається на свої засідання не рідше одного разу на півроку і є правомочним приймати рішення при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх.
5.6. Правління обирається Загальними зборами у кількості 5 – 15 осіб терміном на 4 роки. До складу Правління входять вибрані Загальними зборами Голова, перший заступник голови, заступник голови з фінансових питань , секретар та члени Правління.
5.7. Правління:
- організовує виконання рішень Загальних зборів;
- займається плануванням загальних напрямків роботи Асоціації;
- керує діяльністю Асоціації в період між Зборами, займається розробкою та деталізацією конкретних заходів;
- робить висновки і дає рекомендації з усіх питань діяльності Асоціації в межах своєї компетенції;
- вирішує фінансові питання діяльності Асоціації;
- складає і затверджує кошторис доходів і витрат;
- розглядає інші питання поточної діяльності Асоціації, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів; - звітує перед Загальними зборами про свою діяльність;
- здійснює господарське управління майном та коштами Асоціації;
- подає на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо зміни розміру членських внесків;
- делегує членів Асоціації на наукові конференції, з’їзди та інші форуми, заслуховує звіти членів Асоціації, доповіді про найбільш істотні здобутки медичної науки і практики, повідомлення зарубіжних спеціалістів, які приїжджають на Україну;
- скликає Загальні збори Асоціації;
- вирішує питання прийому в члени та виключення з членів Асоціації.

5.8. Керівництво роботою Асоціації здійснює Голова та заступники.
5.9. Голова Правління, перший заступник голови Правління, заступник голови Правління з фінансових питань, секретар Правління, члени Правління обираються Загальними Зборами із свого складу один раз на чотири роки.
Голова:
- без доручення діє від імені Асоціації;
- представляє її інтереси у відносинах із фізичним і юридичними особами ;
- звітує про проведену роботу перед Правлінням;
- безпосередньо організовує поточну діяльність, спрямовану на виконання рішень Зборів та Правління;
- має право підпису як перша особа;
- організовує роботу Правління , скликає чергові та позачергові засідання ;
- підписує рішення, що прийняті Правлінням;
- відкриває рахунки в банківських установах;
- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Асоціації;
- в межах своєї компетенції видає накази, ропорядження, які обов’язкові до виконання всіма членами Асоціації;
- здійснює оперативне керівництво майном та коштами Асоціації.;
- виконує інші функції, що покладені на нього згідно цього Статуту та чинного законодавства.
5.9.2. У випадках тимчасової відсутності Голови його обов’язки виконує перший заступник у межах власної компетенції. У випадках одночасної тимчасової відсутності голови Правління та першого заступника голови Правління обов’язки голови Правління виконує заступник голови Правління з фінансових питань.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ , ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ
6.4. Майно та кошти Асоціації утворюються за рахунок:
а) членських внесків;
б) внесків - майна та коштів, переданих членами Асоціації або державою, іншими юридичними або фізичними особами; добровільних пожертвувань та інших внесків приватних осіб, установ, організацій та підприємств як вітчизняних, так і зарубіжних, різних форм власності.
в) майна, придбаного за рахунок власних коштів;
г) інших, дозволених законом надходжень.
6.5. Розмір членського внеску для індивідуальних членів встановлюється Зборами Асоціації.
6.6. Асоціація, будучи колективним членом Асоціації анестезіологів України сплачує щорічні членські внески та взаємною домовленістю між організаціями.
6.7. При вступі в інші громадські організації та об’єднання Асоціація сплачує членські внески згідно статутних вимог даних організацій та об’єднань.
6.9. За рахунок власних коштів Асоціація може здійснювати :
- фінансування конференцій, семінарів, делегування членів Асоціації на конференції, семінари, з’їзди та інші форуми , що сприяють реалізації статутних завдань, оплачувати працю штатних співробітників, утримувати приміщення, купувати та утримувати обладнання, яке необхідно для виконання статутних завдань та інших заходів, що сприяють або направлені на реалізацію статутних цілей і завдань Асоціації;
6.10. Кошти Асоціації витрачаються керівними органами Асоціації виключно на забезпечення мети та завдань, обумовлених цим Статутом.
6.11. Асоціація може співпрацювати з підприємствами, об’єднаннями, установами, відомствами, різними організаціями, творчими спілками, групами осіб і окремими громадянами, зацікавленими в проведенні спільних робіт, а також з іноземними організаціями, їх представництвами та іноземними громадянами, якщо це не суперечить чинному законодавству.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
7.1.Зміни і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Асоціації не менше як 2 / 3 голосів від загальної кількості членів Асоціації.
7.2. Про зміни та доповнення, що сталися в статутних документах, Асоціація у п'ятиденний термін повідомляє реєструючий орган.

 
 
  На Сайте были уже 148824 посетителей (544407 хитов) !